English-Pashto Dictionary

English-Pashto Dictionary

انګلیسي - پښتو قاموس / Ruhi Muhammad Sadiq.
How much do you like this book?
What’s the quality of the file?
Download the book for quality assessment
What’s the quality of the downloaded files?
Peshawar: Aryana Book Agency, 2001.A consice Merriam-Webster English-Pashto Dictionary witn Abbreviations list as the Appendix.نږدې ديار لس كاله مخكې دپښتو لش ټلنې دمسلكي جرګې له خوا دانګلیسي پښتو قاموس دخپرولو په باب پرېكږه وشوه او دھغه وخت (دلغاتو څانګې) ته يې لار ښوونه وكړه چې سمدلاسه په كار پیل وكړي (دلغاتو څانكې) وپتیله چې تر ھر څه دمخه دې يوه انګلیسي ډيكشنري انتخاب شي ، د ھغې لغتونه او تلفظ دې په كارټونو ولیكل شي او بیا دې دانګلیسي پوهیدونكو په مسته داوړنې كار پيل شي ھماغه ؤچه د Merriam Webster جببي ډيكشنرې چې پنځه ویشت زره لغتونه لري داساس په توګه وټاكل شوه البته ځینې مھم لغتونه دنورو قاموسونو څخه ھم پرې زيات شول دمعنا په برخه كې له نورو قاموسونو څخه ھم استفاده وشوه مګر په عمومي ډول نوموړی ديكشنري دمعیار په حیث ګڼل کېده
Categories:
Language:
pashto
File:
PDF, 23.19 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
pashto0
Read Online
Conversion to is in progress
Conversion to is failed

Most frequently terms